+31 (0)38 230 94 55 info@effeeropuit.nl

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Effe erop uit aangeboden diensten. Publicaties zijn te allen tijde onder voorbehoud van drukfouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij uw boeking gecommuniceerd. Deelnemer: Degene die als reiziger mee gaat.

2. Inschrijving

U kunt door middel van het inschrijving een reservering maken voor de reis. Na inschrijving
ontvangt u een boekingsformulier/factuur, waarop de gereserveerde reis staat vermeld. Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt vormt u een deelnemers-groep. Het adres van deelnemer 1 Fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt dan ook het boekingsformulier/factuur. Alle correspondentie en betalingsverkeer verlopen uitsluitend via deelnemer 1. Wanneer deelnemer 1 de boekingsformulier/factuur ontvangt is (zijn) de deelnemer(s) aan deze overeenkomst gebonden. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

3. Prijzen

Tenzij anders overeengekomen is het bedrag van de reis inclusief BTW. De vermelde prijzen zijn altijd:

  • exclusief toeslag 1-persoonskamer
  • exclusief alle consumpties
  • inclusief boekingskosten
  • exclusief reis- en annuleringsverzekering

Wanneer u langer dan 6 weken voor de vertrekdatum van uw reis inschrijft, dient u een aanbetaling te doen.

4. Prijswijzigingen voorbehouden

Bij het samenstellen van onze reizen is Effe erop uit uitgegaan van de toen heersende tarieven, belastingen, heffingen en wisselkoersen voor de verschillende reisonderdelen zoals: vervoer, accommodatie, verzorging en excursies. Effe erop uit behoudt zich het recht voor om de reissom aan te passen indien in voorgaande zich wijzigingen voordoen. U zult hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

5. Betaling/aanbetaling

Deelnemer 1. is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele betaling. De aanbetaling bedraagt:
25% van de deelnemers-prijs en 25% van toeslag-persoonskamer, plus evt. reis- en annuleringsverzekering. De aanbetaling dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Het restant-bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek over te zijn gemaakt. Boekt u een reis met vertrek binnen 6 weken, dan dient u bij inschrijving het gehele bedrag in één keer te voldoen. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger wordt daar door of namens Effe erop uit schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Effe erop uit heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringenkosten in rekening te brengen.

6. Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Effe erop uit gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Effe erop uit maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer voor het einde van uw reis Effe erop uit niet failliet gaat zal de reissom 1 dag na afloop van je reis door de SDCE overgemaakt worden aan Effe erop uit. Alleen in geval dat Effe erop uit in surseance van betaling komt of failliet gaat vóór het einde van uw vakantie, maakt Certo Escrow de in bewaring gegeven reissom over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds
onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

7. Verzekeringen

U kunt u via Effe erop uit een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Wij raden u aan beide verzekeringen. (evt via Effe erop uit) af te sluiten!

8. Annulering

Het minimum aantal deelnemers per reis staat vermeld bij de reis. Wij behouden ons het recht de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U zult hiervan uiterlijk 3 weken voor vertrek op de hoogte worden gesteld. Indien het zich voordoet zullen wij u een passend alternatief aanbieden of wanneer gewenst u het geld terugstorten. Bij annulering door de deelnemer wegens een omstandigheid die voor zijn rekening komt – zoals ziekte of familieomstandigheden – is de deelnemer verplicht de door Effe erop uit geleden schade te vergoeden in dien van toepassing. Annulering door de deelnemer kan voor de aanvang van de reis alleen schriftelijk gedaan worden.

De deelnemer is bij annulering een schadevergoeding verschuldigd:

  • tot 8 weken voor vertrek: de aanbetaling
  • 8 weken tot 1 maand voor vertrek: 50% van de reissom
  • 1 maand tot 1 week voor vertrek: 75% van de reissom
  • 1 week voor vertrek t/m tijdens de reis: 100% van de reissom

Dit kan worden voorkomen door:
-het afsluiten van een annuleringsverzekering op het moment dat u de reis boekt.
-door het overdragen van de reis aan iemand anders. Het overdragen van de reis doet u door schriftelijk contact op te nemen met Effe erop uit. Dit kan tot 7 dagen voor vertrek. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. Deelnemer 1, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Effe erop uit voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

9. Wijziging van de overeenkomst

Effe erop uit is gerechtigd om de reis, (volgorde van) de excursies enz. aan te passen. Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie ter plaatse te annuleren of het programma te wijzigen. U kunt er echter zeker van zijn dat Effe erop uit in dat geval zijn uiterste best doet u een alternatief en zo optimaal mogelijk programma aan te bieden.

10. Excursies

Entreegelden en gidskosten zijn niet altijd inclusief volgens het uitgeschreven programma, tenzij dit anders wordt vermeld in onze folder of website . Er kunnen tijdens u reis dus extra kosten bijkomen. Deelname aan excursies en rondleidingen is altijd op eigen risico. Voor excursies die u eventueel zelf ter plaatse boekt is Effe erop uit niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Als u beslist om niet mee te gaan op een excursie dan vergoeden wij deze kosten niet.

11. Aansprakelijkheidsbeperking

Effe erop uit zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Effe erop uit is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die tijdens de reis is ontstaan. De aansprakelijkheid voor schade (waaronder diefstal of verlies) waartegen de reiziger verzekerd kan zijn (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), evenals aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. Voor zover Effe erop uit zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van de reissom. Effe erop uit is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van derden, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk door Effe erop uit worden bevestigd. De vermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede voor door Effe erop uit ingeschakelde derden.

12. Diverse verplichtingen van de reiziger

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Tevens vermeldt deelnemer 1. bijzonderheden betreffende de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde deelnemersgroep die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Effe erop uit. De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands identiteitsbewijs en dit op verzoek van de chauffeur/reisbegeleider te tonen. Iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn, en het bij zich hebben van een geldig identiteitsbewijs. Zorgt u ervoor dat u deze documenten in uw handbagage heeft. Een rijbewijs is géén geldig reisdocument.

13. Opstapplaatsen en tijden

Deze zijn of worden door Effe erop uit aangegeven bij iedere reis en staan in onze folder / reisbeschrijving / website. Bij groepen vanaf 10 personen is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een door u gewenste opstapplaats. Effe erop uit kijkt dan of het mogelijk is, er is echter geen garantie. De opstapplaatsen brengen geen extra kosten met zich mee.

14. Zitplaatsen in de touringcar / bus

Het is niet mogelijk om een voorkeur door te geven, dan wel reservering te maken voor een bepaalde zitplaats, om welke reden dan ook.

15. Bagage

De reiziger is verplicht voor aanvang van de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of touringcar). De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn bagage. Per persoon mag u één koffer van normale afmetingen meenemen en daarnaast één stuks handbagage. Bagage die zich in een onbeheerde touringcar / bus bevindt is niet verzekerd. Het achterlaten van bagage in de touringcar / bus gebeurt te allen tijde op eigen risico. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage. Indien er tijdens de reis een dergelijk geval zich voordoet, dan bent u verplicht en zelf verantwoordelijk voor aangifte bij politie en reisverzekering. Effe erop uit zal u indien gewenst behulpzaam zijn bij de afhandeling van de evt. geleden schade. Doet u geen aangifte op moment van constatering, dan bestaat het risico dat uw verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet meer in behandeling neemt en niet overgaat tot vergoeding. Wij adviseren u géén kostbare of waardevolle spullen mee te nemen.

16. Hotel / B&B

Informatie betreffende het hotel / B&B waar u tijdens de reis verblijft, vindt u in de meer informatie brief bij uw boekingsformulier/factuur. Effe erop uit behoudt zich te allen tijde het recht voor om een ander hotel / B&B van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Indien
mogelijk wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Voor een 1-persoonskamer dient een toeslag te worden betaald. Wanneer u een reis boekt inclusief maaltijden kan het voorkomen dat de hotelier voor onze gasten een bepaalde ruimte (of deel van het restaurant) gereserveerd heeft. Het kan ook voorkomen dat onze reizigers een andere maaltijd geserveerd krijgen dan andere gasten. Een en ander is gerelateerd aan het feit dat hotelgasten vaak op basis van andere voorwaarden en prijzen boeken. Uiteraard voldoen de maaltijden wel altijd aan wat hierover wordt gesteld in onze folder/website.

17. Dieet

Een (medisch) dieet kan enkel als preferentie worden doorgegeven. Een hotelier kan voor de uitvoering ervan kosten in rekening brengen, meestal is dit niet het geval. U dient deze kosten aan hem te voldoen. Effe erop uit erkent echter geen aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van dieetpreferenties.

18. Roken

Het is wettelijk verboden te roken in de touringcar / bus of op uw hotelkamer. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid (tijdens de stops) in de buitenlucht te roken. De meeste accommodaties voeren een rookbeleid, wat betekent dat in (delen van) het hotel niet gerookt mag worden. U dient zich aan de voorschriften te houden, gevolgen van overtreding van de voorschriften komen voor uw rekening.

19. Onvolkomenheden

Wij doen onze uiterste best om uw reis probleemloos te laten verlopen. Mocht u desondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, dan dient u dit tijdens de reis aan de chauffeur/reisleider te melden. Meestal kan uw probleem dan direct
worden opgelost. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan dient u ons binnen één maand na terugkeer, of als de reis geen doorgang heeft gevonden tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum, een klachtenbrief te sturen. Indien u niet aan de meldingsplicht heeft voldaan, en wij daardoor niet in de gelegenheid zijn gesteld de onvolkomenheid te verhelpen, wordt het recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.

20. Toepasselijk recht

Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.